A A A

Statut

STATUT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TWIERDZY BOYEN

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen” i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
 2.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 4.  Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


§ 2


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski, a w szczególności obszar Twierdzy zwanej „Twierdza Boyen” w Giżycku, a siedziba jego władz naczelnych jest miasto Giżycko.


§ 3

(skreślony)

§ 4


Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną oraz pieczęć według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 


Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI§ 5


Celem Stowarzyszenia jest promocja Twierdzy Boyen, wspieranie wszelkich inicjatyw gospodarczych, ekologicznych, społeczno-kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych oraz podejmowanie wszechstronnych działań konserwatorsko-ochronnych obiektu, a także wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, postaw patriotycznych i proobronnych.§ 6


Do działań Stowarzyszenia należy:

 

 1. Prowadzenie wszechstronnych prac konserwatorsko - renowacyjnych na terenie Twierdzy Boyen.
 2. Wspieranie inicjatyw związanych z zagospodarowaniem Twierdzy Boyen.
 3. Podejmowanie działań na rzecz wytwarzania, gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z Twierdzą Boyen.
 4. Inspirowanie i organizowanie badań oraz upowszechnianie wyników badań.
 5. Organizowanie konferencji, odczytów i zjazdów dotyczących historii Twierdzy Boyen.
 6. Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.


§ 7


 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
 2. Prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej,
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz kolportaż publikacji związanych z Twierdzą Boyen,
 4. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej i wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie zagospodarowania Twierdzy Boyen,
 5. Popieranie i prowadzenie badań naukowych w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie Twierdzy Boyen,
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • schronisk młodzieżowych
 • działalności muzeów
 • ochrony zabytków
 • pozostałej działalności turystycznej
 • wydawania książek, broszur, map i folderów


Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 


 

§ 8


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.


§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel pragnący współdziałać na rzecz urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto złoży pisemną deklarację członkostwa popartą przez dwóch członków Stowarzyszenia oraz opłaci roczną składkę członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd.


§ 10
(skreślony)

 

§ 11


Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, bądź osoba fizyczna udzielająca pomocy finansowej i materialnej Stowarzyszeniu.


§ 12

 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju i odnowy Twierdzy Boyen.


§ 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • noszenia odznaki Stowarzyszenia.

        2.  Członek wspierający ma prawo:

 • brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • uzyskiwać informacje o wydatkowaniu funduszy.

       3.  Członek honorowy ma prawo:

 • uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
 • brać udział z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach,
 • zgłaszać wnioski dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia.


§ 14


Członek zwyczajny jest zobowiązany:


 

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenia,
 3. regularnie opłacać składkę członkowską,
 4. reprezentować godnie Stowarzyszenie oraz dbać o jego autorytet.


§ 15


Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia
 2. postępowania niezgodnego z celami Stowarzyszenia,
 3. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu, wskutek zalegania w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub nieprzestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
 4. śmierci członka.


§ 16


Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.Rozdział IV


WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 17

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Organami władzy Stowarzyszenia są:
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

        3.  Wybór organów władzy Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Wyboru dokonuje się spośród kandydatów - członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili                   osobiście, zgodę na kandydowanie.

        4.  Kadencja organów władzy Stowarzyszenia trwa 4 lata.

         5.  Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

         6.  Członkowie Stowarzyszenia mogą pełnić funkcję tylko w jednym organie władz

         7.  Nie można łączyć pracy w organach władzy Stowarzyszenia z uzyskiwaniem przychodów z tytułu umowy o pracę w Stowarzyszeniu oraz prowadzenia działalności                                     gospodarczej w oparciu o majątek Stowarzyszenia.

          8. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:

 1. upływu kadencji,
 2. wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu,
 3. osobistego zrzeczenia się z udziału w organach władzy,
 4. odwołania przez Walne Zgromadzenie.

Zwolnione stanowisko w organach władzy Stowarzyszenia uzupełnia się osobami, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.§ 18

 

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji,
  2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów działania, planów finansowych i sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie corocznego absolutorium zarządowi. Nie udzielenie zarządowi absolutorium skutkuje odwołaniem Zarządu,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia,
  8. dokonywanie zmian w Statucie,
  9. powoływanie komisji statutowej składającej się z pięciu członków Stowarzyszenia,
  10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  11. nadawanie godności członka honorowego,
  12. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  13. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania pełnomocnictw Zarządowi do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych.


§ 19

 

 1. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
  1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
  2. z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi i osoby zaproszone.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, do 31 marca.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 4. W przypadku braku quorum do odbycia Walnego Zgromadzenia zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż po upływie piętnastu minut od pierwszego terminu.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania.


§ 20

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
  1. z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 2/5 członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania lub wniosku. Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.


§ 21

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz składanie sprawozdań ze swej działalności,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  3. kierowanie całokształtem pracy Stowarzyszenia,
  4. opracowywanie i przedstawianie planów działania, planów finansowych, oraz przygotowanie sprawozdań z ich wykonania,
  5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez Walne Zgromadzenie,
  6. proponowanie wysokości składek członkowskich,
  7. terminowe zbieranie składek członkowskich i innych opłat, jak również egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań Stowarzyszenia,
  8. nadzorowanie prac etatowych pracowników Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwolnienia pracowników,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
  10. podejmowania uchwał w sprawie wykreślania z listy członków Stowarzyszenia,
  11. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia,
  12. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości oraz niezbędnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  13. prowadzenie dokumentacji organizacyjno-prawnej Stowarzyszenia.


§ 22

 

 1. Zarząd składa się z pięciu osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.


§ 23

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane.
 2. Pracami Zarządu kieruje prezes, w razie jego nieobecności wiceprezes.


§ 24


Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybierany jest przewodniczący, zastępca i sekretarz.§ 25

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej,
  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.


Rozdział V
Oddziały terenowe
(skreślony)


§ 26
(skreślony) 

Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 27


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.§ 28
 

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  3. dochody z działalności gospodarczej,
  4. wpływy z działalności statutowej,
  5. darowizny, zapisy i dotacje

 

§ 29

 

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Stowarzyszenia lub innych członków zarządu.
 2. W zakresie wynikającym z działalności, określonej Statutem, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 30


Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.§ 31


Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.§ 32


Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

§ 33


Likwidatorem Stowarzyszenia może zostać Zarząd lub osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie.

Giżycko dn. 22-03-2003

Do góry