A A A

O stowarzyszeniu

  

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TWIERDZY BOYEN

 

     Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen zostało założone w 1993 roku przez grono sympatyków fortyfikacji, a w szczególności zabytkowej Twierdzy Boyen. Pierwsi członkowie założyciele postawili przed sobą kilka bardzo ważnych celów, które przez lata dotychczasowej działalności są sukcesywnie realizowane.  

     Jesteśmy stowarzyszeniem prawnie zarejestrowanym w sądzie rejestrowym, działalność nasza opiera się na statucie TMTB oraz wytycznych zarządu towarzystwa, który działa w składzie pięcioosobowym i komisji rewizyjnej składającej się z trzech osób .

 

  Aktualny stan osobowy Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen to:

 

 • 58 członków zwyczajnych
 • 2 członków zbiorowych
 • 18 członków honorowych
 • sympatycy, osoby wspierające, sponsorzy.

 

Nasze finanse pochodzą z następujących źródeł:


 

 1. dotacje z instytucji rządowych - Wojewódzki Konserwator Zabytków
 2. dotacje samorządowe - Urząd Miejski w Giżycku, Starostwo Powiatowe
 3. działalność gospodarcza towarzystwa:
 • dochody ze schroniska młodzieżowego (200 miejsc noclegowych)bilety wstępu na teren Twierdzy dla turystów
 • wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe
 • wynajmowanie pomieszczeń i części obiektu na działalność gospodarczą.

 

     Ponadto Towarzystwo czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, biorąc udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie Twierdzy i pomagając organizatorom różnych imprez na terenie miasta i powiatu. Dzięki takiemu postępowaniu jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku lokalnym i nie tylko. Jednak naszym zasadniczym celem jest praca na korzyść Twierdzy Boyen. Pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonujemy prace remontowe, renowacyjne i adaptacyjne zabytkowych budowli Twierdzy.

    W okresie swojego działania Zarząd Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen nawiązał kontakt i współpracę z następującymi instytucjami:

 

 • Politechnika Warszawska Wydział Architektury
 • Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji w Warszawie
 • Fundacja Ochrony Zabytków w Warszawie
 • Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Wojskowy przy Klubie Garnizonowym w Giżycku
 • Muzeum Sztuki Ludowej w Węgorzewie
 • Instytut Pamięci Narodowej (oddział w Białymstoku i Olsztynie)
 • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Stowarzyszenie „Borussia”
 • Stowarzyszenie Miłośników Historii i Kultury Prusów „Pruthenia” w Olsztynie       Efektami współpracy między innymi są ekspertyzy, inwentaryzacje, koncepcje zagospodarowania Twierdzy, wykonane przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w ramach prac kursowych oraz dyplomowych. Jest to szczególny efekt współpracy Towarzystwa ze środowiskiem naukowym i studenckim. Prace powstały na bazie organizowanych praktyk studenckich w Twierdzy w okresie letnim w ciągu wielu lat. Dalej idące efekty to włączenie Twierdzy do Konserwatorskiego Krajowego Poligonu Metodycznego i Doświadczalnego. Od 1997 roku walczymy wg wskazówek konserwatorskich z uciążliwą szatą roślinną i zakrzaczeniami na murze Carnot'a, skarpach i wałach. Dokonywane są zabezpieczenia muru różnymi rodzajami przekrycia:

 

 • dachówką
 • czapą betonową
 • a docelowo elementami prefabrykowanymi


     Wykonano ekspertyzy dotyczące przeciwdziałania zawilgoceniom murów fortecznych. Na dużą skalę przeprowadzono selekcję zieleni, między innymi z wykorzystaniem ekologicznych środków chemicznych.


     Ważnym efektem współpracy są również sesje naukowe, wystawy i konkursy historyczne, które propagują historię regionalną wśród mieszkańców i młodzieży giżyckich szkół.


     W chwili obecnej w sezonie letnim zatrudniamy średnio około 16 osób, głównie do konserwacji murów, umocnień ziemnych i wycinki krzewów i porostów oraz obsługi ruchu turystycznego w Twierdzy Boyen. Jako jedno z nielicznych stowarzyszeń w kraju posiadamy własne muzeum, które spełnia ważną rolę edukacyjną w środowisku młodzieży szkolnej Giżycka i powiatu. W sezonie turystycznym oddziaływanie muzeum jest ogólnokrajowe.

 

     Bardzo dobrze układa się współpraca z Jednostkami Wojskowymi Garnizonu Giżycko. Wojsko pomaga przy organizacji imprez propagujących twierdzę oraz integrujących środowisko cywilne z wojskowym (Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen, Biegi Rodzinne, Święto Niepodległości). W ostatnim okresie powstała koncepcja utworzenia Parku Kulturowego obejmującego Twierdzę Boyen i fortyfikacje na przedpolu Twierdzy - jako forma ochrony szczególnych walorów kulturowych i przyrodniczych. Nad całością prac konserwatorskich czuwa Rada Naukowa pod przewodnictwem dr. Piotra Molskiego.     Współpraca z władzami Miasta układa się bardzo dobrze. Podstawą tej współpracy jest zrozumienie naszych działań i problemów, pełna identyfikacja z celami statutowymi naszego towarzystwa. Byliśmy i jesteśmy nadal jednym z nielicznych stowarzyszeń na terenie Giżycka z tak szeroką tematyką działania. Jednak w związku z wejściem w życie ustawy mówiącej o zakazie finansowania stowarzyszeń przez instytucje centralne i samorządy, oraz likwidacją robót publicznych wysiłek organizacyjny towarzystwa zwielokrotnił się.


 

      Istotą współudziału stowarzyszeń w ochronie dóbr kultury jest zintegrowanie zainteresowań, zaangażowania i społecznej pasji ich członków z działaniami służb konserwatorskich i zespołów naukowych. Nam udało się to zrobić między innymi dzięki objęciu naszej Twierdzy Krajowym Programem „Ochrona i Konserwacja Architektury Obronnej”. Stowarzyszenia te jako wyspecjalizowane środowiska mogą być inspiratorami przejmowania opieki nad „swoimi” zabytkami przez społeczności lokalne i popularyzacji ich wartości kulturowych. Niezbędne jest tu jednak ścisłe współdziałanie z samorządem terytorialnym, tym bardziej, że zagospodarowanie zabytkowego zespołu, udostępnienie go turystom wiąże się z rozwojem ekonomicznym miasta czy gminy. Jest to szczególnie ważne w rejonach o dużym bezrobociu (a do takich należy Giżycko).

Do góry