A A A

Sprawozdanie za 2011 rok

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW TWIERDZY BOYEN W 2011 ROKU


 

Minął kolejny rok istnienia Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Osiemnasty w naszej historii, w tym kolejny bez możliwości decydowania o losach Twierdzy. Przed laty pisaliśmy o sobie: „Współpraca z władzami Miasta układa się bardzo dobrze. Podstawą tej współpracy jest zrozumienie naszych działań i problemów, pełna identyfikacja z celami statutowymi naszego towarzystwa”. Stare, dobre czasy. Nie chodzi bynajmniej o to, żeby władze miasta jakoś szczególnie nam dzisiaj pomagały. Ale swoimi działaniami podczas ostatnich kilku miesięcy – a raczej brakiem jakichkolwiek działań – dość skutecznie podcięły nam skrzydła. Od sierpnia 2011 roku praktycznie nie mamy już siedziby (skończyła się umowa na użytkowanie schroniska nr 2). Nasze prośby o przydzielenia nam miejsca w Twierdzy, do dziś pozostały bez echa. Stajemy się Towarzystwem, które mając w nazwie główny cel swego istnienia, za wszelką cenę chce się postawić poza murami Twierdzy Boyen.

W 2008 roku pytaliśmy: „Co z tą Twierdzą?” I choć pytanie to nadal jest bliskie naszym sercom, dziś na pierwszy plan wysuwa się inne: „Co dalej z Towarzystwem Miłośników Twierdzy Boyen?”

Brzmi to dramatycznie, ale prawda jest taka, że w minionym roku nasza działalność skurczyła się do czterech imprez, a nadchodzący rok rysuje się pod znakiem organizacji tylko dwóch. Brakuje nam funduszy, sił i zapału. Brakuje wiary, że coś się odmieni. Bardzo boleśnie brakuje owego wspomnianego zrozumienia naszych problemów i działań, którym tak bardzo wspierało nas miasto w pierwszych latach istnienia. Przywróciliśmy Twierdzę do życia. Pozostaje wierzyć, że – wzorem wielu wspaniałych mazurskich zabytków - nie popadnie w ruinę,

*

Początek roku zapowiedział niestety nasze problemy, o których mamy dzisiaj dyskutować. Z powodu braku funduszy nie mieliśmy szans zorganizowania kolejnego Zimowego Zdobywania Twierdzy Boyen. Dziś już wiem, że młodzież chce tej imprezy i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta zwrócili się do nas o pomoc w jej organizacji.

2 maja po raz czternasty zorganizowaliśmy Ogólnopolskie Biegi Rodzinne. Odbywały się one w ramach Garnizonowego Festynu Majowego, przy współpracy z 15 Brygadą Zmechanizowaną i finansowym udziale władz miasta. W Biegach – mimo niesprzyjającej aury - wzięło udział 563 uczestników z różnych stron Polski i świata. Zatem… Biegi Międzynarodowe. W Biegu Głównym zwyciężył Mariusz Olszewski z Giżycka, a na mecie Biegu Chartów triumfował Rafał Wronowski z Bań Mazurskich. Nie zabrakło nagród dla najmłodszego – dwumiesięcznego i najstarszego – osiemdziesięcioletniego uczestnika imprezy, Nie zabrakło śpiewu i tańców, dzięki zespołom „Złota Jesień” i „Cyganeczki”, a także atrakcji wojskowych, jak choćby pokaz sprzętu, który bierze udział w misjach w Afganistanie. Rodzina państwa Jodkowskich, która najliczniej – bo w 36-osobowym składzie – stawiła się na Biegi, w nagrodę pojechała na wycieczkę do Gierłoży (zwiedzając m.in. Park Miniatur), Świętej Lipki i Reszla.

Nie opuścili nas studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 7 maja przekazali nam – rękoma swojego opiekuna, profesora Piotra Molskiego, owoc swojej pracy nad koncepcjami Wyspy Giżyckiej i samej Twierdzy Boyen. W wyobraźni młodych architektów w Twierdzy mogłoby powstać miedzy innymi jeziorarium, insektarium, park maszyn wojennych czy centrum żeglarstwa.

Na przełomie maja i czerwca (30 maja – 3 czerwca) razem z dowództwem 15 Brygady Zmechanizowanej zorganizowaliśmy obóz wojskowy dla młodzieży. Blisko 200 młodych ludzi (tym razem również ze szkół średnich) bawiło się, uczyło i odpoczywało w obozach zorganizowanych w Orzyszu i Giżycku. Wojskową przygodę przeżyła młodzież licealna z Orzysza, Ostrołęki i Płońska .

Lipiec – to organizacja Święta 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku. Dużo mówiono o Afganistanie, co nie dziwi, biorąc pod uwagę jesienny wyjazd „naszych” żołnierzy na misję. Nie zabrakło pokazu sprawności żołnierskiej, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, uroczystego apelu i wręczenia tytułu „Przyjaciel Zawiszaka”, a także pokazów walki kraw maga i promocji Narodowych Sił Rezerwowych.

Naszą jedną dwóch imprezę, której kontynuację już dziś zapowiadam są Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Rozpoczęły się 26 sierpnia uroczystą odprawą 23 pięcioosobowych drużyn, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Szwecji, a zabrakło niestety młodzieży z Warmii i Mazur. Impreza w całości finansowana jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentowanego tym razem przez Dorotę Szwejser z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności. Podczas dwudniowych zawodów uczestnicy, w wieku 16 – 21 lat wzięli udział w kilkunastu konkurencjach takich jak: sprawnościowy tor przeszkód, strzelanie sportowe z kbks, rzut grantem na odległość i celność, pokonanie przeszkody wodnej po linie, slalom samochodem, ładowanie magazynka i uzbrojenie granatu ręcznego, transport rannego na desce ratowniczej, transport amunicji na polu walki, bieg przełajowy, pływanie kajakami, budowanie namiotu z pałatek, strzelanie z broni pneumatycznej ratownictwo wodne, sztafeta pływacka. Puchar Ministra Obrony Narodowej najlepszym drużynom wręczył przedstawiciel dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku ppłk Wiesław Wasilewski.


*

Nasze dzisiejsze sprawozdanie jest znacznie krótsze od tych przedstawianych w ubiegłych latach. Zorganizowaliśmy mniej imprez, zaangażowaliśmy mniej środków finansowych. Dlaczego tak się stało… wiemy. Pytanie: „co dalej?”


  

 


 

Sprawozdanie finansowe

Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

za 2011 rok

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 57335,25

w tym:

Środki pieniężne na początek roku. 2881,01

Należności. 10165,86

Zapasy w magazynie 49448,89

Koszty przyszłych okresów 2836,51

Rozliczenia międzyokresowe 7265,00

Zobowiązania 1654,02

W roku obrotowym uzyskaliśmy przychody w kwocie- 139.398,96

 • Dotacje – 132.866,00

 • Ze sprzedaży – 4.009,00

 • Składki członkowskie – 1.020,00

 • Z odsetek bankowych – 3,96

 • Przychody operacyjne i finansowe - 1.500,00


 

Poniesione koszty – 150.254,03
 • Zużycie materiałów – 617,60

 • koszty działalności statutowej – 139.644,06

 • Zużycie energii, wody, telefon, opłaty bankowe, czynsz- 9.694,53

 • Podatki i opłaty – 61,00

 • Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 232,55

 • Pozostałe koszty finansowe – 4,29


 


 

Na koniec roku obrotowego 2010 Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen poniosło stratę na działalności 10.855,07

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 46.480,18

w tym: Środki pieniężne na koniec roku 979,77

Należności - 8.134,15

Zapasy w magazynie - 46.640,74

Rozliczenia międzyokresowe 8.268,79

Zobowiązania 1.005,69


 

Zmniejszenie funduszu jednostki o stratę na działalności stowarzyszenia za rok obrotowy 2011 nastąpi po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym w dniu 31-03-2012r.


 


 

zatwierdził

sporządziła dnia, 01-03-2012r.

1. .............................................. Grażyna Szafarska

2. ..............................................

3. .............................................

4. .............................................

5. .............................................


 


 


 


 


 

Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu)

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

za 2011 rok


 


 

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

 1. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz.3 wartość netto.

 • Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01-01-2011r. wynosił. 0,00

 • Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2011 r. 0,00

 • Wartość Umorzenia środków trwałych na dzień 31-12-2010r. 42.524,23

 1. Zapasy w magazynie wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości zakupu w poz.6

 2. Należności z tytułu dostaw i usług wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości sprzedaży w poz.8

 3. Pozostałe należności: są to należności na drodze sądowej oraz należności z tytułu wydanych publikacji w komis do sprzedaży wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz.10

 4. Finansowy majątek wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz.11

 5. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

  • w poz.23 zobowiązania z tytułu dostaw i usług

  • w poz.24 zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego

 6. w poz.31 rozliczenia międzyokresowe, wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

 • w poz.32 przychody przyszłych okresów jest to wyrok sądowy

 • w poz. 33 rozliczenie towaru


 


 


 

Struktura zrealizowanych przychodów w tym (w zł,gr. %-ach)


 


 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody za rok

poprzedni

obrotowy

kwota

%

w strukturze

kwota

%

w strukturze

Przychody razem:

Z tego:

163.622,66

100

139.398,96

100

Sprzedaż folderów, map

2.601

1,59

309,00

0,22

pozostała sprzedaż

5.743,21

3,51

3.700,00

2,65

Dotacje

153.403,00

93,75

132.866,00

95,31

Inne przychody

1.875,45

1,15

2.523,96

1,81


 


 


 

Struktura zrealizowanych kosztów w tym (w zł, gr. %-ach)


 

WYSZCZEGÓLNIENIE

koszty za rok

poprzedni

obrotowy

 

kwota

%

w strukturze


 

kwota

%

w strukturze

Koszty razem:

z tego:

199.634,29

100

150.254,03

100

Koszty działalności

190.986,01

95,67

139.644,06

92,94

Energia, woda,

7.186,65

3,6

5.305,95

3,53

Telefony

1.176,30

0,59

1.352,70

0,90

Pozostałe koszty

285,33

0,14

3.951,32

2,63