A A A

Ochrona Zabytków architektury obronnej.

Ochrona Zabytków architektury obronnej. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Krajowej Narady Konserwatorskiej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji (Giżycko, 12 - 14 września 1997)

 

 

Spis treści

 • PROF. DR HAB. ANDRZEJ TOMASZEWSKI (Generalny Konserwator Zabytków) Architektura obronna - cel badań i opieki konserwatorskiej
 1. Zabytkowe budowle obronne w Polsce. Zasoby fortyfikacji nowszej i problemy ochrony na obszarach działania oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
  • PROF. DR HAB. ANDRZEJ GRUSZECKI (Warszawa) Specyfika zasobów architektury obronnej w Polsce, ich ochrony i zagospodarowania
  • PROF. DR HAB. JANUSZ BOGDANOWSKI (Kraków) Polska architektura obronna. Podstawowe pojęcia i terminologia
  • Dr inż. Krzysztof Biskup (Gdańsk) Zasoby fortyfikacji nowszej i problemy ochrony na obszarze działania Oddziału Północnego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
  • MGR INŻ. ARCH. CEZARY GŁUSZEK (Warszawa) Zasoby fortyfikacji nowszej i problemy ochrony na obszarze działania Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
  • DR ARCH. MACIEJ MAŁACHOWICZ (Wrocław) Zasoby fortyfikacji nowszej i problemy ich ochrony na obszarze Dolnego Śląska
  • MGR INŻ. ARCH. JAN JANCZYKOWSKT (Kraków) Zabytki architektury obronnej XIX i XX w. w południowo-wschodniej Polsce i problemy ich ochrony
  • Mjr dr Wiesław B.Łach (Giżycko) Giżycki Rejon Umocniony
 2. Priorytety i metody ochrony i rewaloryzacji. Formy współudziału w ochronie społecznych opiekunów zabytków, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, Wojska Polskiego i innych użytkowników zabytków obronnych
  • PROF. DR HAB. EDMUND MAŁACHOWICZ (Wrocław) Podstawowe działania zabezpieczające i prace konserwatorskie przy zabytkach obronnych
  • DR ARCH. PIOTR MOLSKI (Warszawa) Uwarunkowania dostępności inwestycyjnej zabytkowych terenów pofortecznych
  • Mgr Jacek Wysocki (Olsztyn) Sposoby ekspozycji w krajobrazie obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej. Założenia metodyczne
  • Dr Franciszek Midura (Warszawa) Rola społecznych opiekunów w ochronie zabytków
  • Płk mgr inż. Andrzej Turowicz (Kraków) Obiekty architektury obronnej użytkowane przez Wojsko Polskie, ich ochrona i zagospodarowanie
  • Wojciech Chodakowski (Giżycko) Udział lokalnych społeczności w ochronie zabytków na przykładzie Twierdzy Boyen w Giżycku
  • Mgr Krzysztof Sałaciński (Warszawa) Stan organizacyjno-prawny ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń w Polsce