A A A

Masovia 6/2003

Spis treści

OD REDAKCJI
 
PRZESZŁOŚĆ

 • Janusz Małłek, „Gdzie się kończy kultura, tam znajdziesz Mazura”? Mazury w ciągu wieków
 • Jerzy M. Łapo, O Karlu Stadle, Gnuśnej Dziewczynie i nocy świętojańskiej. W poszukiwaniu śladów dawnych Prusów
 • Grzegorz Białuński, Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 roku
 • Zbigniew Kudrzycki, Na granicy między Prusami a Polską. Rozogi w XVII - XX wieku (Z dziejów pogranicza mazursko - kurpiowskiego)
 • Christian Pletzing, Rewolucja na Mazurach? Powiat nidzicki w latach 1848 - 1849
 • Andreas Kossert, Nacjonalizm i zagłada Mazur
 • Waldemar Brenda, Między indoktrynacją a konspiracją. Uwagi o postawach młodzieży wobec stalinizacji na przykładzie Kętrzyna

TERAŹNIEJSZOŚĆ

 • Wojciech Łukowski, Stowarzyszenie „Wspólnota Mazurska” (1991 - 2003) - szkic do portretu
 • Wojciech Chodakowski, A nam się marzy wciąż więcej i więcej. Dziesięć lat Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen

IDEE

 • Erwin Kruk, O ocalenie kultury mazurskiej
 • Bernhard Fisch, Wypędzenie z Mazur

MISCELLANEA

 • Wolfgang Brozio, Wschodnio i zachodniopruskie rodziny pochodzenia mazowieckiego - możliwości i problemy badawcze ...
 • Zbigniew Chojnowski, Rygoryzm etyczny w wierszach Mazurów

SPÓR O SKOWRONNKA

 • Mathias Wagner, Czy dobry kicz jest lepszy niż smutna rzeczywistość? - O pewnej dekonstrukcji
 • List Roberta Trąby

ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI

 • Andrzej Sakson, Nowe spojrzenie? Rozważania o ostatnich publikacjach dotyczących Mazurów

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Jutrzenka-Trzebiatowski, Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno-wschodniej w ciągu dziejów (Cezary Tryk)
 • Augusiewicz, Zbiory kartograficzne Muzeum Warmii i Mazur (Piotr Grabowski)
 • Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku (Izabela Lewandowska)
 • B. Łukaszewicz, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946 -1955 (Waldemar Brenda)
 • J. Szydłowska, Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945 -1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń (Joanna Chłosta-Zielonka)
 • A dąb rośnie. Warmia i Mazury w reportażu po 1945 roku (Wojciech Łukowski)
 • T. Zarycki, Region jako kontekst zachowań politycznych (Bożena Domagała)

KOMUNIKATY I KRONIKA NAUKOWA

 • Jan Sekta, Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowego „Gdzie kończy się kultura, lam znajdziesz Mazura”
  Wo sich aufhört die Kultur, beginnt zu leben der Masur?
 • Marian Mieńko, Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne - sprawozdanie z konferencji naukowej